Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP EN DIENSTVERLENING

Artikel 1 – Definities

 1. Alliswel B.V., gevestigd te Hengelo, KvK-nummer 76068579, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Onder deelnemer wordt in deze algemene voorwaarden verstaan een werknemer van de opdrachtgever.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.
 2. Bedingen die van deze voorwaarden afwijken, zoals algemene voorwaarden van de opdrachtgever, zijn alleen dan van toepassing indien dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen. De opdrachtgever die reeds eerder overeenkomsten met dienstverlener is aangegaan waarbij deze algemene voorwaarden van toepassing waren, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op latere overeenkomsten van dienstverlener in te stemmen.

Artikel 3 – Offertes, totstandkoming overeenkomst

 1. Een door dienstverlener gemaakte offerte is vrijblijvend en geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 2. Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en de overeenkomst in gedeelten te facturen.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend gegeven aan dienstverlener die derhalve als enige opdrachtnemer geldt. Tussen de opdrachtgever en de persoon die krachtens enige rechtsverhouding tot dienstverlener de overeenkomst, zoals werknemers en/of bestuurder(s), uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, komt geen overeenkomst tot stand, ook niet indien de overeenkomst met het oog op uitvoering door die persoon in de zin van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt gegeven. Het bepaalde in artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Dienstverlener zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Op dienstverlener rust uitsluitend een inspanningsverplichting en dienstverlener garandeert geen resultaat, van welke aard dan ook. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot. Indien door dienstverlener of door dienstverlener ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de dienstverlener aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een geschikte ruimte, telefoon en internet.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden en termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen, waarbij dienstverlener een redelijke termijn wordt gegeven om zijn verplichtingen alsnog na te komen.

Artikel 5 – Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. De opdrachtgever dient relevante veranderingen in zijn situatie, de plaats van uitvoering van de overeenkomst en/of de relevante informatie zo spoedig mogelijk mede te delen aan de dienstverlener, en wel zo voortvarend dat dienstverlener hiermee bij de uitvoering van de overeenkomst rekening kan houden.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 4. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
 5. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.
 6. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 – Planning en annulering van de dienstverlening

 1. Partijen zullen in gezamenlijk overleg een planning maken van de dagen en tijdstippen waarop dienstverlener zijn diensten verricht. Het kan echter voorkomen dat deelnemers een geplande afspraak willen annuleren of dat door omstandigheden de planning niet kan worden nagekomen.

  Gezondheidsonderzoeken
 2. Bij annulering tot 20 dagen voor de uitvoeringsdatum van de dienstverlening (gezondheidsonderzoeken, health checks e.a.) worden de daadwerkelijk tot dan toe gemaakte kosten in rekening gebracht.
 3. Bij annulering tussen de 10 en 20 dagen voor uitvoeringsdatum/de aanvang van de dienstverlening is opdrachtgever verplicht 50% van de vaste kosten die in de geaccordeerde offerte zijn opgenomen alsmede kosten die dienstverlener reeds heeft gemaakt voor de uitvoering van de opdracht te vergoeden.
 4. Bij annulering tussen 5 en 10 dagen voor uitvoeringsdatum/de aanvang van de dienstverlening is opdrachtgever verplicht 100% van de vaste kosten die in de geaccordeerde offerte zijn opgenomen alsmede 50% van de prijs van de geplande testdagen te vergoeden.
 5. Bij annulering binnen 5 dagen voor uitvoeringsdatum/de aanvang van de dienstverlening is opdrachtgever verplicht 100% te vergoeden conform de betalingsregeling vermeld in artikel 6.6.
 6. Samen met de klant dragen wij zorg voor een gevulde planning van de testdagen. Het kan echter voorkomen dat deelnemers zich laat afmelden of dat door omstandigheden de planning niet volledig gevuld wordt. In die gevallen zijn wij genoodzaakt één volledige dag (de eerste dag) voor 100% in rekening te brengen en de vervolgdagen minimaal 85% van het aantal beschikbare plekken op de planning in rekening te brengen.

  Verblijf
 7. Bij annulering meer dan 1 maand voor het tijdstip waarop de eerste dienstverlening (trainingen, workshops, cursus, opleiding, coaching e.a.) zou moeten worden verleend is opdrachtgever niet gehouden enige vergoeding aan dienstverlener te betalen.
 8. Bij annulering tussen de 20 en 28 dagen voor de aanvang van de dienstverlening is opdrachtgever gehouden 10% van de gederfde inkomsten aan dienstverlener te betalen.
 9. Bij annulering tussen de 10 en 20 dagen voor de aanvang van de dienstverlening is opdrachtgever gehouden 25% van de gederfde inkomsten aan dienstverlener te betalen.
 10. Bij annulering tussen de 5 en 10 dagen voor de aanvang van de dienstverlening is opdrachtgever gehouden 50% van de gederfde inkomsten aan dienstverlener te betalen.
 11. Bij annulering binnen 5 dagen voor de aanvang van de dienstverlening is opdrachtgever gehouden 100% van de gederfde inkomsten aan dienstverlener te betalen.

 12. Annulering dient schriftelijk, waaronder e-mail, te geschieden. Indien een afspraak telefonisch wordt geannuleerd, dient de opdrachtgever de annulering onverwijld schriftelijk te bevestigen.
 13. Indien de opdrachtgever (althans een deelnemer) niet verschijnt op een geplande afspraak, zonder dat van annulering zoals hierboven omschreven sprake is, blijft de opdrachtgever het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd. Er vindt in dergelijke gevallen geen restitutie plaats.

Artikel 7 – Wijziging en annulering van de overeenkomst door dienstverlener

 1. Indien het dienstverlener blijkt dat uitvoering van de opdracht niet of niet optimaal kan leiden tot het door de opdrachtgever gewenste resultaat, is het haar toegestaan opdrachtgever schriftelijk opgave te doen van de wijzigingen in de omschrijving van de opdracht, die zij in het belang van opdrachtgever geboden acht en van de financiële consequenties daarvan.
 2. Indien opdrachtgever zich niet binnen een week na ontvangst van een opgave als voormeld schriftelijk jegens dienstverlener akkoord heeft verklaard met de desbetreffende wijzigingen en de eventuele financiële consequenties daarvan, kan dienstverlener de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat partijen overeenstemming hebben bereikt over de betreffende wijzigingen. Indien partijen geen overeenstemming bereiken, kunnen beide partijen de overeenkomst per direct opzeggen, zonder dat dienstverlener aan opdrachtgever enige vergoeding is verschuldigd.
 3. Door opdrachtgever verlangde wijzigingen in de omschrijving van de opdracht behoeven door dienstverlener slechts in aanmerking genomen te worden nadat partijen daarover overeenstemming hebben bereikt en die wijzigingen en de eventuele financiële consequenties daarvan schriftelijk hebben vastgelegd.
 4. Aan toezeggingen of schattingen van dienstverlener omtrent de verwachte duur van de door haar te verrichten werkzaamheden is dienstverlener niet meer gebonden zodra een wijziging in de omschrijving van de opdracht heeft plaatsgevonden of een van beide partijen conform voormelde bepalingen aan de andere partij te kennen heeft gegeven een wijziging in de omschrijving van de opdracht te verlangen.

Artikel 8 – Prijzen

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen van dienstverlener genoemde prijzen zijn exclusief btw en andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, zoals maar niet beperkt tot onkosten, salarissen, kosten voor nutsvoorzieningen, kosten van derden van wie dienstverlener diensten en/of goederen voor de overeenkomst betrekt, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 3. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen.
 4. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan opdrachtgever. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 5. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, wordt de prijs met betrekking tot de dienstverlening vastgesteld op grond van de door dienstverlener bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 6. Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij dienstverlener gerechtigd is om hier tot 10% vanaf te afwijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaan vallen, dient dienstverlener opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

Artikel 9 – Betaling

 1. Declaraties moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
 2. Betalingen geschieden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door dienstverlener opgegeven bankrekeningnummer en/of door automatische incasso. De opdrachtgever heeft geen recht op korting, opschorting en/of verrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen en tenzij opdrachtgever consument is.
 3. Betaald opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 4. Indien opdrachtgever met zijn betalingsverplichting in verzuim is, is opdrachtgever naast de wettelijke (handels)rente alle (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd, die tenminste 15% van het declaratiebedrag zijn, met een minimum van € 100 onverminderd het recht van dienstverlener de daadwerkelijke kosten van de klant te vorderen indien deze hoger zijn. Indien de opdrachtgever consument is, geldt de wettelijke regeling voor (buiten)gerechtelijke incassokosten.
 5. Indien een factuur of voorschot niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan dienstverlener zijn werkzaamheden opschorten zonder aansprakelijk te zijn voor de gevolgen.
 6. Indien de opdrachtgever een schuldenregeling met zijn crediteuren tracht te treffen of treft, ingeval van (aanvraag van) faillissement, (aanvraag van) surseance van betaling of WSNP, beslaglegging en/of liquidatie van de onderneming alsmede ingeval van overlijden en/of onder curatele stelling, is dienstverlener gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen en is al hetgeen dienstverlener van de opdrachtgever te vorderen heeft direct opeisbaar, onverminderd het recht de meerdere schade te vorderen.

Artikel 10 – Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Dienstverlener en opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van zes (6) weken. Opzegging dient schriftelijke te geschiedden, waaronder ook e-mail.
 3. Indien de overeenkomst wordt aangegaan met het oog op een bepaald project eindigt de overeenkomst van rechtswege na de voltooiing van het project.
 4. Beide partijen hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk schriftelijk op te zeggen, zonder tot enige (schade)vergoeding gehouden te zijn, indien:
  1. de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;
  2. de andere partij (voorlopige) surséance van betaling is verleend;
  3. de andere partij wordt ontbonden of haar onderneming wordt geliquideerd; of
  4. de andere partij een of meer van de uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen toerekenbaar niet (geheel en/of tijdig) nakomt en, na hiertoe schriftelijk te zijn aangemaand, niet binnen dertig (30) dagen alsnog aan haar verplichtingen voldoet.

Artikel 11 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Dienstverlener is in het geval als bedoel in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 12 – Overdraagbaarheid

Dienstverlener heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en
uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door derden. Dienstverlener
is gerechtigd deze overeenkomst over te dragen aan haar rechtsopvolger of een van haar
dochtervennootschappen, tenzij opdrachtgever aannemelijk kan maken dat hierdoor de
uitvoering van de overeenkomst in gevaar kan komen.

Artikel 13 – Klachtplicht, verval van de vordering

 1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Opdrachtgever dient een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door dienstverlener zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen, na ontdekking daarvan schriftelijke mede te delen aan dienstverlener. Indien een tekortkoming te laat wordt gemeld, vervalt ieder recht van Opdrachtgever met betrekking tot deze tekortkoming. Dit geldt niet, indien de Opdrachtgever consument is.
 3. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 4. Elk recht op vergoeding van schade veroorzaakt door dienstverlener vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. Dienstverlener maakt bij de uitvoering van zijn dienstverlening gebruik van derden. Dienstverlener zal deze derden zorgvuldig uitkiezen. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van dienstverlener of deze derde. De aansprakelijkheid van dienstverlener voor toerekenbare tekortkomingen in zijn eigen dienstverlening is beperkt tot de vergoeding van directe schade, te weten het opnieuw uitvoeren van de dienst.
 2. De aansprakelijkheid van dienstverlener, zowel contractueel als buitencontractueel, is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid. Mocht dienstverlener om welke dan reden ook toch aansprakelijk zijn, is de aansprakelijkheid van dienstverlener beperkt tot de vergoeding van directe schade, te weten het opnieuw uitvoeren van de dienst.
 3. De aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten (waaronder onder meer doch niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van bedrijfsstilstand en schade van derden). Indien dienstverlener
  wel aansprakelijk mocht zijn, is de aansprakelijkheid van dienstverlener beperkt tot het bedrag dat door zijn aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar van dienstverlener om welke reden dan ook geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van dienstverlener beperkt tot het bedrag van het honorarium dat dienstverlener voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan een half jaar, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
 4. De bedingen van dit artikel zijn mede gemaakt ten behoeve van degene die een opdracht van opdrachtgever aan dienstverlener krachtens enige rechtsverhouding tot dienstverlener uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, waaronder in het bijzonder ook alle medewerkers en alle overige personen die bij, voor of namens dienstverlener werkzaam zijn, direct of indirect, al dan niet als bestuurder.
 5. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijke functioneren van de door dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of ander zaken.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

 1. De bij opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van dienstverlener totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan dienstverlener zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken door te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.
 4. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 16 – Software gebruik(srecht), ontwikkeling, wijziging en exclusiviteit

Opdrachtgever is bekend met- en aanvaardt het feit dat de software van softwareleveranciers waarvan dienstverlener gebruik maakt aan ontwikkeling en wijziging onderhevig is en derhalve geen statisch bestaan leidt. Deze softwareleveranciers zijn gerechtigd de software te wijzigen, daar nieuwe functionaliteit aan toe te voegen of functionaliteit weg te nemen, zulks ten behoeve van een meer doelmatige-, efficiënte-, aantrekkelijke of anderszins economisch verantwoorde exploitatie. Dienstverlener spant zich in teneinde de bereikbaarheid en werking van de software zo veel mogelijk te waarborgen. Dienstverlener is hierbij echter afhankelijk van de softwareleverancier en kan derhalve niet garanderen dat de software altijd ongestoord functioneert. Daarnaast dient de software periodiek te worden onderhouden, gedurende welk onderhoud de software mogelijk niet bereikbaar zal zijn. Indien de software niet functioneert, zal dienstverlener voor een redelijk alternatief zorgen, waaronder het maken van afspraken via e-mail en telefoon.


Artikel 17 – Gebruik van het online platform van dienstverlener

Opdrachtgever ontvangt aan het begin van de samenwerking een of meerdere e-mails van dienstverlener met een link naar een website van dienstverlener, alsmede een inlogcode/wachtwoord. Opdrachtgever kan op de website van dienstverlener zelf een wachtwoord aanmaken. Opdrachtgever zal de link/wachtwoord zorgvuldig bewaren en slechts aan bevoegde deelnemers doorsturen en/of mededelen.

Artikel 18 – Intellectueel eigendom

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele absolute rechten (waaronder octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
 2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
 3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens.

Artikel 19 – Geheimhouding

 1. Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokken, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt.
 2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  1. die op het moment dat de ontvanger deze informatie al ontving of openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
  2. waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij;
  3. die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken;
  4. die door de ontvangen partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.
 3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.

Artikel 20 – Boete op overtreding geheimhoudingsplicht of intellectueel eigendomsrecht

 1. Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of intellectueel eigendom, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van
  € 15.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 1.000 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan opdrachtgever kan worden toegerekend.
 2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 21 – Niet-overname personeel
Opdrachtgever neemt geen medewerkers van dienstverlener (of van ondernemingen waarop dienstverlener ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokkenen zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst) in dienst. Ook laat hij hen niet anderszins direct of indirect voor zich werken. Dit verbod geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst tot een jaar na beëindiging daarvan.

Artikel 22 – Diverse

 1. Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt in de Nederlandse taal. Bij vertaling van de algemene voorwaarden in een andere taal geldt de Nederlandstalige versie als authentiek en dienen gebruikte begrippen in de context van het Nederlands rechtsstelsel te worden gelezen en begrepen.
 2. Deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden gewijzigd. Dat geldt ook voor dit schriftelijkheidsvereiste.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig mocht zijn, zullen de overige bepalingen hun volledige werking behouden. In dat geval zullen partijen de ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling overeenkomstig doel en strekking van deze algemene voorwaarden en wel zodanig dat een nieuwe bepaling zo weinig als mogelijk verschilt van de ongeldige bepaling.
 4. De opdrachtgever geeft dienstverlener het recht om per e-mail met hem en derden te communiceren, zich ervan bewust zijnde dat de vertrouwelijkheid van per e-mail verzonden informatie niet gewaarborgd is.

Artikel 23 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar dienstverlener is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen.