Privacy voorwaarden

Privacy verklaring Alliswel

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Alliswel streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy verklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Wij bewerken, bewaren en slaan uw persoonsgegevens uitsluitend op die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • Personalia
 • Gezondheidsgegevens
 • Trajectinformatie
 • Accountgegevens
 • Marketingvoorkeuren
 • Interactiegegevens.

Grondslag voor gegevensverwerking
Wij zullen uw medische persoonsgegevens alleen verwerken, opslaan en bewaren op grond van uw uitdrukkelijke toestemming (artikel 9 lid 2 sub a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze cliënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt om inzicht te verschaffen in uw eigen gezondheid(sontwikkeling), het voldoen aan de wettelijke kaders van de wet verbetering poortwachter, het maken van rapportages op afdelings- of organisatieniveau en bij archivering: voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.
Het doel van het verwerken van uw gegevens wordt van tevoren vastgelegd in een verwerkersovereenkomst tussen Alliswel en uw werkgever.

Informatie in rapportages zijn niet tot een persoon te herleiden. Voorwaarde is dat een groepsrapportage bestaat uit ten minste 15 werknemers.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw medische persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk is om aan wettelijke voorschriften te voldoen. Wij beoordelen periodiek of er voor het bewaren van gegevens een deugdelijke reden is. Ontbreekt die, dan eindigt onze bewaarplicht en vernietigen wij de gegevens.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam, wachtwoord en een visuele login token.
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem .
 • Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opgeslagen zijn.
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens.

Verwijzingen naar websites van derden
Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op haar servers. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. Alliswel zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

U kunt bij ons het verzoek schriftelijk indienen via:

Alliswel B.V.
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Demmersweg 3
7556 BN Hengelo

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, wordt u verzocht een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak hierbij uw pasfoto, paspoort- en burgerservicenummer en de machine readable zone onherkenbaar.

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij info@alliswel.nl of bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u vinden op hun website.

Wijzigingen in deze privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt.


This cookie policy has been created and updated by CookieFirst.com.